GDPR

Teabeklausel isikuandmete töötlemise kohta

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (isikuandmete kaitse üldmäärus), nõuete rakendamisega teavitame Teid teie isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja sellega kaasnevatest õigustest. Alljärgnevad reeglid kehtivad alates 25. maist 2018.


 1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Blachotrapez Sp. z o.o., mille registrijärgne asukoht on Rabka-Zdrój, Kilińskiego 49A.
 2. Isikuandmete kaitse inspektor on Maciej Rymaszewsk; kontakt: iod@blachotrapez.com.pl.
 3. Vastutav töötleja töötleb teie isikuandmeid kehtiva õiguse, sõlmitud lepingute ja antud nõusoleku alusel.
 4. Teie isikuandmeid töödeldakse järgmisel eesmärgil/järgmistel eesmärkidel:
  1. artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks;
  3. artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 5. Seoses andmete töötlemisega punktis 4 nimetatud eesmärkidel võivad teie isikuandmete vastuvõtjad olla riigiasutused ja subjektid, mis täidavad avalikke ülesandeid või tegutsevad riigiasutuste või muude subjektide tellimusel, kes töötlevad asjakohaste andmetöötluslepingute alusel vastutava töötleja kogudes olevaid isikuandmeid.
 6. Teie isikuandmeid hoitakse punktis 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja jooksul ning seejärel üldkehtivate õigusnormidega nõutud ajavahemikul ja ulatuses.
 7. Seoses isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused: õigus tutvuda isikuandmetega, õigus teha andmed kättesaadavaks, õigus andmeid parandada, kui need on valed või mittetäielikud, õigus nõuda isikuandmete kustutamist (nn õigus olla unustatud), õigus nõuda töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele.
 8. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub isiku poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku põhjal (isikuandmete kaitseüldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise vastavust kehtivale õigusele.
 9. Kui saate teada oma isikuandmete ebaseaduslikust töötlemisest, on teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse küsimustes pädevale järelevalveasutusele.
 10. Olukorras, kus isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, on oma isikuandmete vastutavale töötlejale esitamine vabatahtlik.
 11. Isikuandmete esitamine teie poolt on kohustuslik, kui isikuandmete töötlemise eelduseks on seadusesäte või poolte vahel sõlmitud leping.
 12. Teie andmeid võidakse töödelda automaatselt ja neid ei profileerita.
 13. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandasse riiki/rahvusvahelisele organisatsioonile.
Me oleme osa Blachotrapez Grupist
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
pbc-panels
logo-pvex
logo-gard
logo-pbc
Küpsiste eelistused
Daamid ja härrad, meie veebisait kasutab oma nõuetekohase toimimise tagamiseks küpsiseid. Saate määrata küpsiste salvestamise või neile juurdepääsu tingimused, klõpsates nuppu Seaded. Soovitame lugeda GDPR teabeklauslit.
Küpsiste eelistused
Küpsiste kasutamine

Austatud härrad, meie veebisait kasutab küpsiseid, et tagada selle nõuetekohane toimimine. Saate määrata küpsiste salvestamise või neile juurdepääsu tingimused. Soovitame lugeda GDPR teabeklauslit.

Rohkem informatsiooni

Kui teil on meie küpsiste eeskirjade kohta küsimusi, võtke meiega ühendust kontakteeru.