GDPR

Informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą

Vykdant iš 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46 /EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 m. Nr. 119, 1 str su vėl. Pak.) reikalavimus pranešame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles, o taip pat apie Jums su tuo susijusias teises. Žemiau pateiktos taisyklės yra taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d.


 1. 1) Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra: Blachotrapez sp. z o.o. su buveine Rabce-Zdrój, Kilińskiego 49 A
 2. Asmens Duomenų Apsaugos Inspektorius: Maciej Rymaszewski; Kontaktai: iod@blachotrapez.com.pl
 3. Administratorius tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis galiojančiais teisės įstatymais, sudarytomis sutartimis, o taip pat remiantis suteiktu sutikimu.
 4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
  1. 1. 6 str. 1 p. a) duomenų subjektas sutiko tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais apibrėžtais tikslais;
  2. 2. 6 str. 1 p. b) tvarkymas yra būtinas, kad vykdyti sutartį, kurios šalimi yra asmuo, kurio yra tvarkomi duomenys;
  3. 3. 6 str. 1 p. c)  tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti administratoriaus teisinę prievolę:<
 5. Dėl duomenų tvarkymo, kaip nurodyta 4 punkte, Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti valstybinės institucijos ir subjektai, vykdantys viešąsias užduotis arba veikiantys valdžios institucijų ar kitų subjektų, tvarkančių asmens duomenis pavedimu remiantis atitinkamais pavedimo sutartimis tvarko asmens duomenis Administratoriaus rinkiniuose.
 6. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikia 4 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, o praėjus tam laikotarpiui, per laikotarpį ir tiek, kiek reikalaujama pagal visuotinai taikomus įstatymus.
 7. Jūsų asmens duomenų tvarkymo atveju Jūs turite šias teises: teisę naudotis asmens duomenimis, teisę teikti prieigą savo duomenims, teisę taisyti duomenis - jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, teisę reikalauti pašalinti asmens duomenis (vadinamoji teisė būti pamirštam), teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui.
 8. Jei asmens duomenų tvarkymas vyksta remiantis asmens sutikimu tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), Jūs turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturėtų turėti įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliekamas sutikimo pagrindu prieš atšaukimą, teisėtumui.
 9. Sužinoję apie neteisėtą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą.
 10. "Esant tokiai situacijai, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu, Jūsų asmens duomenų pateikimas Administratoriui yra savanoriškas.
 11. "Savo asmens duomenų pateikimas, kai asmens duomenų tvarkymo prielaida yra įstatymas arba šalių sutartis yra privalomas.
 12. Jūsų duomenys gali būti tvarkomi automatizuotu būdu ir nebus profiliuoti.
 13. Jūsų asmens duomenys nebus pateikiami trečiajai šaliai/tarptautinei organizacijai
Esame Blachotrapez grupės dalis
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
logo-pvex
logo-gard
logo-pbc