Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ZAGRAJ W REKLAMIE BLACHOTRAPEZ”
 
I.  ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, przy  ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370357, posiadająca numer NIP: 676-243-17-30 („Organizator”).
 
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest Blachotrapez, zwany dalej „Fundatorem nagród”.
 
1.3 Konkurs rozpoczyna się dnia 15 stycznia 2018 r. i trwa do 15 lipca 2018 r.
 
1.4 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
1.5 Celem Konkursu jest wzbudzenie wśród Uczestników zainteresowania marką Blachotrapez oraz zachęcenie ich do zakupu produktów tej marki. 
 
1.6 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.blachotrapez.eu i jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu  w sposób wiążący dla Organizatora. Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.
 
II.  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
2.1.  Udział w Konkursie mogą brać tylko osoby pełnoletnie, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające tytuł prawny do wykorzystania wizerunku budynku oraz osoby przedstawionej na zdjęciu. Budynek o którym mowa powyżej musi być pokryty dachem z oferty Spółki Blachotrapez sp. z o.o. zakupionym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2.2. poniżej.
                
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek prawny tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
                
2.3. Konkurs polega na tym, że osoby, o których mowa w pkt. 2.1. muszą w celu uzyskania nagrody wysłać dowód zakupu produkty firmy blachotrapez oraz cztery zdjęcia na tle budynku, który pokryty jest produktem marki Blachotrapez. Do zdjęcia należy dodać opis czym osoba biorąca udział w konkursie zajmuje się na co dzień i dlaczego kocha to co robi.
 
2.4.   Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do dnia 15 lipca 2018 r. na adres konkurs@blachotrapez.eu
 
2.5. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w Konkursie zgłoszenia niespełniającego warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 
III.  NAGRODY 
 
3.1.   W Konkursie Laureatom przyznawane są nagrody wskazane w opisie konkursu.
 
3.2.  Nagrodą w konkursie będzie oferta zawarcia kontraktu polegającego na udziale w spocie reklamowym Spółki Blachotrapez sp. z o.o. za wynagrodzeniem w wysokości 5 000,00 PLN netto.
3.3.     Laureatowi nie przysługuję prawo rezygnacji z którejkolwiek części nagrody.
3.4 Osobie wyróżnionej w konkursie zostanie przyznana nagroda w postaci książki: KAMIL GLIK. LICZY SIĘ CHARAKTER.
3.5.     Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 
3.6.     Warunkiem koniecznym uzyskania nagrody jest udzielenie wymaganych zgód, oraz  danych (imię, nazwisko i PESEL lub NIP, adres oraz adres email) do 3 dni od momentu otrzymania niezbędnych formularzy.
  
IV.  WYŁANIANIE LAUREATA  
 
4.1. Wyłonienie Laureatów Konkursu następować będzie w drodze decyzji Komisji konkursowej powoływanej przez Organizatora („Komisja konkursowa”).
 
4.2. Komisja konkursowa składa się z co najmniej 3 (trzech) Ekspertów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji konkursowej („Przewodniczący”).
 
4.3.  Fundatorowi nagród Konkursu przysługuje prawo wskazania trzech Ekspertów, którzy w jego imieniu będą sprawować funkcję Członków Komisji konkursowej.
 
4.4. Komisja konkursowa wybiera spośród zgłoszeń prawidłowo zarejestrowanych maximum 6 najciekawszych zdjęć osób biorących udział w konkursie na tle budynku z pokryciem dachowym Blachotrapez Sp. z o.o. Wyłanianie Laureatów polegać będzie na wyborze jednego najciekawszego zdjęcia do 16 dnia każdego miesiąca.
 
4.5. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się 16. dnia każdego miesiąca.
4.6 Komisji konkursowej przysługuje prawo do przyznania wyróżnienia dla nieograniczonej liczby Uczestników.
 
4.7. O decyzji Komisji konkursowej Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni najpóźniej 17 dnia każdego miesiąca trwania konkursu. Powiadomienie nastąpi poprzez wysłanie do Laureatów wiadomości prywatnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
4.8. Od decyzji Komisji konkursowej Uczestnikom Konkursu przysługuje odwołanie do Sądu Powszechnego.
 
V.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz nagrody mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Blachotrapez Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 49A,  34-700 Rabka- Zdrój z dopiskiem „Konkurs reklamowy” nie później niż  w terminie 3 dni od daty publikacji wyników konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.
 
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 
6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 
6.6.  Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
6.7. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.
 
VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 
7.2.  Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,  a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Wszelkie materiały,  broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.
  

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco. Nie przegap żadnej wiadomości związanej z działalnością Blachotrapez.
Wypisz się z newslettera.