Regulamin konkursu
"Mistrz Dekarstwa 2021"

I. Organizator

1. Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce-Zdroju

II. Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do dekarzy.

2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Konkurs trwa od 1 maja  do 17 października 2021 r.

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.

7. Przystąpienie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie https://www.mistrzdekarstwa.pl/ lub w aplikacji mobilnej.

III. Cel konkursu

1. Promowanie marki Organizatora.

2. Promowanie walorów użytkowych produktów Blachotrapez

3. Ukazanie możliwości zastosowania produktów Blachotrapez.

4. Promowanie innowacyjnych możliwości montażowych produktów Blachotrapez

5. Promowanie szerokiego spektrum zastosowań produktów Blachotrapez oraz  kunsztu zawodu dekarza.

IV . Zasady udziału w konkursie

1. Każdy, kto wyraża zgodę na przystąpienie do konkursu jest zobowiązany do wypełnienia oraz przesłania do Organizatora Zgłoszenia Konkursowego.

2. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu poprzez udostępnioną przez Organizatora stronę internetową/aplikację będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane  pytania, na które udzieli odpowiedzi taką samą drogą, jaką otrzymał zestaw pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.

3. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu poprzez udostępnioną przez Organizatora aplikację bądź formularz zamieszczony na stronie internetowej będzie zobowiązany do przesłania fotografii bądź filmu w ilości od  1 do 6 elementów do każdej udostępnionej przez Organizatora galerii (obróbka blacharska, montaż systemu rynnowego oraz montaż i obróbka okna dachowego) wykonanych przez siebie prac dekarskich z dowolnych materiałów, dowolnego producenta, bądź niestandardowej obróbki dekarskiej odpowiadających tematyce każdej z ww. galerii.

4. Przesłane materiały powinny posiadać jednego autora.

5. Autorzy prac przystępując do konkursu jednocześnie oświadczają za pomocą formularza zgłoszeniowego, iż posiadają prawa autorskie do zgłoszonych prac, jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przedmiotowego konkursu.

6. Przesłane prace nie będą zwracane.

V. Prawa Autorskie

1. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu potwierdza, że:

 • a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach;
 • b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
 • c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:

 • a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
 • b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
 • c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
 • d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie,
 • e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
 • f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności, w sieci Internet,  na materiałach brandingowych, gadżetach reklamowych, itp.

4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

 • a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
 • b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
 • c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
 • d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

6. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych
z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

VI. Zasady szczegółowe

1. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając  fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

2. Uczestnik konkursu przesyłając pracę jednocześnie wyraża w formie pisemnej zgodę na jej nieodpłatną publikację we wszystkich mediach wykorzystywanych przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wymogów wymienionych w niniejszym regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji i przeciwdziałania próbie oszustwa poprzez odfiltrowanie głosów budzących wątpliwości w przypadku wykrycia nieuczciwie pozyskanych głosów (próby manipulacji wynikami) w etapach z udziałem publiczności.

5. Na każdym etapie Konkursu, Organizator wyłoni dziesięciu uczestników, którzy otrzymają  największą liczbę głosów udzielonych przez publiczność za pośrednictwem strony internetowej ww.blachotrapez.eu/pl/mistrzdekarstwa2021, sms-a lub messengera.

6. Po zakończeniu trzeciego etapu, Organizator wskaże TOP 50 uczestników, którzy    w trakcie trwania konkursu otrzymali największą łączną liczbę głosów, z których następnie Komisja Konkursowa wyłoni 8 finalistów.

7. Finał Konkursu odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Ponicach, w trakcie którego wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu

VII. Terminarz

1. Konkurs jest trzy etapowy:

 • etap I: 01.05.2021 - 27.06.2021
 • etap II: 28.06.2021 - 22.08.2021
 • etap III: 23.08.2021 - 17.10.2021

2. Odpowiedzi na zadane pytania oraz prace wykonane w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć do Organizatora w okresie trwania konkursu, najpóźniej do dnia 17 października 2021 r.

3. Finał Konkursu odbędzie się 17 listopada 2021 r. 

VIII. Ogłoszenie wyników

1. Oceny prac  na każdym etapie Konkursu dokona publiczność w formie głosowania zgodnie z treścią pkt VI ppkt 4. W trakcie finału oceny dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pomocą udostępnionej aplikacji oraz na stronie internetowej.

3. Wręczenie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania nagrody.

IX. Nagrody

1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 12 uczestników konkursu.

2. Laureaci poszczególnych etapów otrzymają nagrody pośrednie w postaci:

I Etap:

 • I miejsce Zaginarka MAAD
 • II miejsce Przecinarka do metalu MAKITA
 • III miejsce Spalinowa piła łańcuchowa MAKITA

II Etap

 • I miejsce Zestaw narzędzi Combo MAKITA
 • II miejsce Zakrętarka udarowa DeWalt
 • III miejsce Rozdrabniarka do gałęzi MAKITA

III Etap

 • I miejsce Zestaw narzędzi combo DeWalt
 • II miejsce Nożyce skokowe akumlatorowe Makita
 • III miejsce Odkurzacz przemysłowy Makita

 

3.    Przewidziane są następujące nagrody główne:

 • a) za zajęcie I miejsca -Samochód osobowy marki JEEP RENEGADE
 • b) za zajęcie II miejsca - Instalacja Fotowoltaiczna 6KWP/moc,
 • c) za zajęcie III miejsca - Winda dekarska GEDA 250 comfort

4. W ramach współpracy z firmą Edge Fold Sp. z o.o. przygotowaliśmy również nagrodę dodatkową - szablon kominowy. Aby włączyć się w rywalizację o nagrodę dodatkową wystarczy dołączyć do grupy Kunszt Dekarstwa na Facebooku i zostawić w komentarzu pod przypiętym postem konkursowym swój Indywidualny Numer Dekarza. Spośród puli numerów wyłonimy kod posiadający najwięcej głosów w konkursie. 

X. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby przedmiotowego konkursu.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,ul.Kilińskiego 49 A; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.p. Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie organizatora: https://www.blachotrapez.eu/pl/rodo

5. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Do Nagrody, o której mowa w pkt VI ppkt 2 Regulaminu, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej Nagrody, która nie zostanie przekazana Zwycięzcy, lecz potrącona przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy.

7. Laureaci konkursu zobowiązują się do przekazania Organizatorowi wszystkich, niezbędnych danych do wypełnienia obowiązków podatkowych (w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, właściwy urząd skarbowy).

8. Organizator informuje, że konkurs „Mistrz Dekarstwa” nie jest w żadnym zakresie organizowany, sponsorowany, wspierany przez firmę Apple Inc. oraz Google LLC. Firma Apple Inc. oraz Google LLC nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.