Regulamin Świat Dekarza

I. Postanowienia ogólne

1.    Blachotarpez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju, przy ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370357, NIP: 6762431730.

2.    Konkurs adresowany jest do osób prowadzących działalności gospodarczą w dowolnej formie, której główny przedmiot działalności stanowią usługi dekarskie.

3.    Promocja jako sprzedaż premiowa stanowi przyrzeczenie w świetle regulacji zawartych w kodeksie cywilnym.

4.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.    Promocja zaczyna się w dniu 1 stycznia 2020 r. natomiast o jej zakończeniu Organizator poinformuje na stronie internetowej www.blachotrapez.com.pl.

 

II. Warunki uczestnictwa

1.    Każdy podmiot spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie, w celu uczestnictwa w programie „Świat Dekarza Blachotrapez” otrzyma drogą elektroniczną link za pośrednictwem, którego będzie mógł się zalogować w https://ikar.blachotrapez.eu. Brak zalogowania w https://ikar.blachotrapez.eu/ jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w programie „Świat Dekarza Blachotrapez”.

2.    Po zalogowaniu do programu „Świat Dekarza Blachotrapez” w celu odstąpienia od udziału w ww. programie uczestnik jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres mail: swiatdekarza@blachotrapez.com.pl

3.    Promocja „Świat Dekarza Blachotrapez” polega na umożliwieniu Uczestnikowi dokonania zakupów promocyjnych w aplikacji IKAR za wartość stanowiącą 0,5% zrealizowanego obrotu w okresie trwania promocji. Podstawę obliczenia wartości obrotu, o którym mowa powyżej, stanowi wartość netto faktur VAT dokumentujących zakup materiałów budowlanych przez Odbiorcę od Dostawcy, które uregulowane zostały w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wymagalności.

4.    Uczestnik zachowuje możliwość wykorzystania zgromadzonych środków zgodnie z treścią regulaminu na zakup usługi w postaci pakietu reklamy internetowej o dostępnej wartości, obsługiwanego przez Organizatora.

5.    Bieżąca wartość określona w pkt II pkt 3 regulaminu będzie widoczna w aplikacji IKAR na koncie Uczestnika.

6.    Wartość  określona  w  pkt  II  ppkt  3  umożliwiająca  dokonanie  zakupów  promocyjnych  w  aplikacji IKAR jest możliwa do wykorzystania w okresie 12 miesięcy liczonych każdorazowo od jej naliczenia. Po upływie 12 miesięcy Uczestnik traci prawo do jej wykorzystania.

7.    Wartość określona w pkt II ppkt 3 umożliwiająca dokonanie zakupów promocyjnych w aplikacji IKAR, która została naliczona do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie możliwa do wykorzystania przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia 1 stycznia 2021 r.

8.    Każdy dowód zakupu traktowany jest oddzielnie.

 

III. Postanowienia końcowe

1.    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

2.    Informacje o promocji zostaną udostępnione przez Organizatora w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.blachotrapez.com.pl.

3.    Na weryfikację zgłoszenia Organizator ma 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia przez Uczestnika, spełniającego wszelkie warunki określone w Regulaminie.

4.    Jeżeli Uczestnik przesłał zgłoszenie w sposób nieprawidłowy, jednak prawidłowo podał adres e-mail lub numer telefonu, Organizator podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie uzupełniające braki, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora w formie e-mail prośby o uzupełnienie lub od dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do udziału w programie „Świat Dekarza Blachotrapez”.

5.    Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie, w tym prawa do uzyskania możliwości dokonania zakupów promocyjnych na osoby trzecie.

6.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

7.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

    
 

Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
logo-pvex
logo-gard