Strategia Podatkowa 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Blachotrapez sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

Niniejszy dokument stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju (dalej: „Blachotrapez” lub „Spółka”). Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Blachotrapez przepisami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Informacja dotyczy roku podatkowego Blachotrapez trwającego od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Rok podatkowy”).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych.

Realizacja obowiązków podatkowych w sposób rzetelny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa jest dla Blachotrapez niezmiennie jednym z najistotniejszych celów w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka jest bowiem świadoma, że uiszczanie należności podatkowych wpisane jest w jej rolę jako podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność Polsce i przyczynia się do ekonomicznego oraz społecznego funkcjonowania państwa. Także z tego względu Blachotrapez przykłada wagę do zachowywania pełnej transparentności w relacjach z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

Ponadto Blachotrapez ma świadomość, że rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wpływa również na wizerunek Spółki jako wiarygodnego kontrahenta. Budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa pozostałych uczestników obrotu gospodarczego jest równie istotnym aspektem w działalności Spółki.

Blachotrapez przywiązuje dużą uwagę również do kwestii zarządzania ryzykami podatkowymi, które potencjalnie mogą wystąpić w działalności Spółki, w taki sposób, aby nie dopuścić do materializacji tych ryzyk. Spółka nie ma apetytu na ryzyko podatkowe. Jeżeli Blachotrapez zidentyfikuje ryzyko podatkowe, podejmuje kroki, które prowadzą do eliminacji tego ryzyka.

W politykę działalności Spółki nie jest wpisane stosowanie agresywnych optymalizacji podatkowych. Oznacza to, że Blachotrapez nie podejmuje czynności mających na celu osiągnięcie korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, w założeniu miałoby być głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania byłby sztuczny. Tym samym Blachotrapez nie bierze udziału w konstrukcjach pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia, które tworzone są jedynie na potrzeby unikania opodatkowania / zmniejszania ciężarów podatkowych. Wszelkie decyzje podejmowane przez Spółkę posiadają uzasadnienie ekonomiczne oraz biznesowe, a nie podatkowe. 

Uzupełniając powyższe o informacje, do ujawnienia których Spółka zobowiązana jest na mocy przepisów art. 27c ust. 2 pkt 1-5 ustawy o CIT, Blachotrapez wskazuje:

1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez Blachotrapez procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Celem Blachotrapez jest dążenie do pełnej zgodności z wszelkimi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. W osiąganiu powyższego celu Spółce pomaga wdrożona wewnętrznie strategia podatkowa, która strukturyzuje funkcjonujące w Spółce określone procesy i procedury oraz szczegółowo określa podział kompetencji, obowiązków oraz odpowiedzialności w zakresie obowiązków podatkowych w sposób zapewniający ich prawidłową realizację.

Ponadto, w celu uporządkowania procesów podatkowych w Blachotrapez, jak również w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, Spółka wdrożyła szczegółowe wewnętrzne procedury, przykładowo, procedurę MDR.

Spółka dbała i aktualnie dba o to, aby wdrożone wewnątrz organizacji procedury i procesy były adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności oraz pozwalały Spółce na efektywne zagospodarowanie obszarami ryzyka podatkowego. Nad funkcjonowaniem poszczególnych procesów i stosowaniem wdrożonych procedur nieprzerwanie czuwa Zarząd Spółki.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zagadnień podatkowych posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe wykonywanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

Z uwagi na to, że prawo podatkowe charakteryzuje się znaczną dynamiką, Spółka ma na uwadze konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków podatkowych m.in. poprzez umożliwianie udziału w szkoleniach mających na celu aktualizację i rozwój posiadanej wiedzy podatkowej.

W uzasadnionych przypadkach Spółka korzystała z profesjonalnego wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych.

2. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez Blachotrapez dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Blachotrapez wykazuje pełną gotowość do współpracy z organami podatkowymi, a w podejmowanych przez siebie działaniach zachowuje otwartość oraz przejrzystość wobec organów podatkowych.

W Roku podatkowym Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”). 

Blachotrapez ma świadomość istnienia również innych form dobrowolnej współpracy z organami podatkowymi takich jak np.: złożenie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, czy też opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Spółka nie korzystała z tych możliwości w 2021 r., niemniej nie wyklucza skorzystania z nich w przyszłości, gdyby zaistniała taka potrzeba.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych, są one ujawniane organom podatkowym tak szybko, jak jest to możliwe po ich zidentyfikowaniu przez Spółkę. W takich sytuacjach, Blachotrapez niezwłocznie dokonuje odpowiednich korekt rozliczeń podatkowych.

W Spółce zostały wyznaczone odpowiednie osoby odpowiedzialne za kontakt z organami podatkowymi, w tym z opiekunem podatnika w urzędzie skarbowym. 

Spółka ma na uwadze ponadto możliwość kontaktu z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej, gdyby zaistniała potrzeba wyjaśnienia wątpliwości / potwierdzenia prawidłowości przyjętego sposobu rozliczeń w zakresie przepisów prawa podatkowego.

3. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, tj. odnoszące się do realizacji przez Blachotrapez obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Rozliczenia podatkowe Blachotrapez są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.

W Roku podatkowym Spółka – za pomocą wykwalifikowanego personelu – terminowo, rzetelnie i zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa wykonywała obowiązki podatkowe, w szczególności w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, zryczałtowanego podatku z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów (WHT), przepisów dotyczących cen transferowych, podatku od towarów i usług, podatków i opłat lokalnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (w roli płatnika).

Spółka w szczególności terminowo składała wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe oraz uiszczała daniny publiczne – skalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych - w należytej wysokości. 

Spółka w Roku podatkowym korzystała ze zwolnień oraz ulg podatkowych wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa podatkowego.

Spółka na bieżąco monitorowała ponadto potencjalną możliwość wystąpienia innych obowiązków podatkowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 
Blachotrapez ma na uwadze również obowiązki wynikające z rozdziału 11a Ordynacji podatkowej w zakresie składania informacji o schematach podatkowych, w związku z czym na bieżąco monitoruje występujące w prowadzonej działalności wszelkie zdarzenia / uzgodnienia, które potencjalnie mogą stanowić schemat podatkowy podlegający raportowaniu. W celu należytego wykonywania obowiązków w tym zakresie, Spółka – jak już zostało wskazane powyżej - wdrożyła wewnętrzne procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych (tzw. procedurę MDR).

W Roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała w swojej działalności uzgodnień stanowiących schematy podatkowe, wobec czego nie składała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji MDR.

4. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, tj. dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki

W 2021 r. suma wartości transakcji dokonanych przez Blachotrapez z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (za 2021 r.). 

 
Były to następującego rodzaju transakcje: 

  • sprzedaż towarów, produktów i surowców,
  • sprzedaż usług najmu, pośrednictwa handlowego oraz usług rozładunku,
  • zakup udziałów,
  • zakup usług transportowych, pośrednictwa handlowego, oraz usług niematerialnych (audytorskich, doradczych oraz reklamowych),
  • zakup usług podnajmu, sprzątania, mycia samochodów, wykonania instalacji fotowoltaicznych,
  • transakcje pożyczkowe.

Blachotrapez stosuje ceny rynkowe w realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcjach, co znajduje potwierdzenie w przygotowywanych lokalnych dokumentacjach cen transferowych – w tym analizie porównawczej cen transferowych (tzw. benchmarku).

5. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, tj. dotyczące planowanych lub podejmowanych przez Blachotrapez działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

Spółka w Roku podatkowym nie podejmowała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, tj. o złożonych przez Blachotrapez w 2021 r. wnioskach o:

a)    wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - w 2021 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej;

b)    interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej – w Roku podatkowym Spółka złożyła jeden wniosek o interpretację indywidualną; wniosek ten dotyczył wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;

c)    wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług – w 2021 roku Spółka nie składała wniosków o WIS;

d)    wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) - w Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o WIA.

7. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Blachotrapez na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W Roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Końcowo Blachotrapez wskazuje, że niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową, czy procesu produkcyjnego, na co wprost zezwala art. 27 ust. 2 ustawy o CIT.
 

Jesteśmy częścią Grupy Blachotrapez
Grupa Blachotrapez
logo-blachotrapez
logo-btrsystems
logo-krop
logo-revoltenergy
pbc-panels
logo-pvex
logo-gard
logo-pbc
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.